Συμμετοχή Στην Ορχήστρα

Εσωτερικός Κανονισμός

1.Γενικά
1.1 Η συμμετοχή στην Ελληνογερμανική Ορχήστρα Νέων (ΕΓοΝ) προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, όπως ισχύει ανά πάσα στιγμή με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
 
2. Ακροάσεις

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην Ορχήστρα της ΕΓoΝ έχουν Έλληνες και Γερμανοί ή κάτοικοι Ελλάδας/ Γερμανίας ηλικίας 18-28 ετών, σε όργανα συμφωνικής ορχήστρας, σπουδαστές ή απόφοιτοι ωδείων/μουσικών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
 
3. Συμμετοχή στα Projects 
3.1 Οι μουσικοί που επιλέγονται με τη διαδικασία των ακροάσεων συμμετέχουν στα projects της Ορχήστρας, τα οποία μπορεί να είναι α.προγράμματα ανταλλαγής νέων σε Ελλάδα και Γερμανία, β. συναυλίες γ. masterclasses δ. περιοδείες σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και σε όλα τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η ΕΓοΝ τη δεδομένη καλλιτεχνική περίοδο.
3.2 Οι μουσικοί που έχουν επιλεγεί σε ακροάσεις προηγούμενων καλλιτεχνικών περιόδων δύνανται να κληθούν για συμμετοχή σε συναυλίες της Ορχήστρας, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.
3.3 Οι Μουσικοί οφείλουν κατά το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στην Ορχήστρα να:
α) Λαμβάνουν μέρος σε όλες τις προγραμματισμένες πρόβες της ΕΓοΝ πριν από κάθε συναυλία.
β) Προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής προβών ή συναυλιών τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη.
γ) Ενημερώνουν την Οργάνωση Παραγωγής της ΕΓοΝ σε περίπτωση αργοπορημένης προσέλευσής τους ή απουσίας τους.
3.4 Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών, των προβών και των σεμιναρίων αποστέλλεται από την ΕΓοΝ στους μουσικούς περίπου είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξή τους.
3.5 Οι θέσεις των Μουσικών στην Ορχήστρα καθορίζονται από τον Μουσικό Διευθυντή της, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα και το ρεπερτόριο εκάστης.
3.6 Η παρακολούθηση των προβών από τρίτους επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από τον εκάστοτε Μαέστρο της Ορχήστρας.
3.7 Οι Μουσικοί συμμετέχουν στις συναυλίες και σε όλες τις ανωτέρω δράσεις της ΕΓοΝ οικειοθελώς και χωρίς αμοιβή.
 
4. Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής
4.1 Η ΕΓοΝ αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μουσικών που δεν έχουν μόνιμη διαμονή στο μέρος όπου διεξάγεται το εκάστοτε project και για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνουν μέρος σε πρόβες, συναυλίες ή σεμινάρια. Η ΕΓοΝ επιλέγει το μέσο μετακίνησης των μουσικών. Σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται η παροχή της διαμονής, της διατροφής ή της μετακίνησης με οποιοδήποτε άλλο αγαθό ή χρηματικό ποσό.
4.2 Σε περίπτωση ακύρωσης, μη εμφάνισης ή οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτηση των εισιτηρίων, αυτή γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του μουσικού.
4.3 Η ΕΓοΝ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, ατύχημα ή ασθένεια τυχόν υποστούν οι μουσικοί κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο μέρος όπου διεξάγεται το project.
4.4 Σε περίπτωση που κριθεί αδικαιολόγητη η απουσία του Μουσικού, ο τελευταίος οφείλει να επιστρέψει στην ΕΓοΝ το σύνολο των ήδη καταβληθέντων εξόδων μετακίνησης ή/και διαμονής του.
 
5. Πιστοποιητικό Συμμετοχής
5.1 Η ΕΓοΝ δύναται να εκδώσει, κατόπιν αίτησης του μουσικού πιστοποιητικό συμμετοχής του στην Ορχήστρα, το οποίο δύναται να προσκομίσει σε μελλοντικές αιτήσεις του σε Πανεπιστήμια και Ωδεία ή όπου αλλού κρίνει σκόπιμο.
 
6. Επικοινωνία
6.1 Η ΕΓοΝ επικοινωνεί με τους Μουσικούς τηλεφωνικά ή/ και ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο πρόγραμμα των συναυλιών, των δοκιμών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση επανειλημμένης μη εμπρόθεσμης επικοινωνίας του μουσικού με την Οργάνωση Παραγωγής, η Διοίκηση δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 
7. Αποχώρηση από την Ορχήστρα
7.1 Την αποχώρηση μουσικού από την Ορχήστρα αποφασίζει η διοίκηση της ΕΓοΝ κατά την απόλυτη κρίση της στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) εάν δεν τηρούνται οι όροι συμμετοχής
β) εάν ο μουσικός έχει εμπλακεί σε ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας αδίκημα
γ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής της.
 
8. Πνευματικά δικαιώματα
8.1 Η ΕΓοΝ αποστέλλει τις παρτιτούρες των έργων της συναυλίας σε εύλογο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη μελέτη και προετοιμασία αυτών από τους μουσικούς πριν από τις προγραμματισμένες δοκιμές. Για τις παρτιτούρες που παρέχονται στους μουσικούς τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε περίπτωση που αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της ΕΓοΝ είτε σε περίπτωση που της έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης τους από τον εκάστοτε δημιουργό, απαγορεύεται ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή και διάθεσή τους από τους μουσικούς σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγκριση.
8.2 Η ΕΓοΝ δικαιούται να δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό, όπως ενδεικτικά ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, από τις δομικές και συναυλίες της Ορχήστρας. Οποιαδήποτε δημοσίευση στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) θα γίνεται μόνο από την ΕΓοΝ, ενώ απαγορεύεται ρητά η δημιουργία και διάθεση συναφούς υλικού από τους μουσικούς.
 
9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1 Η ΕΓοΝ ενημερώνει με τον παρόντα τους μουσικούς ότι, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού της, ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στην ανάδειξη νέων ταλαντούχων μουσικών στο συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο και στην υλοποίηση δράσεων για νέους καλλιτέχνες, δικαιούται να αναφέρει ή να δημοσιοποιεί το υλικό του άρθρου 8 ανωτέρω και τηρεί ιστορικό αρχείο με τις δράσεις της.
9.2 Κάθε μουσικός δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα, ως υποκείμενο των δεδομένων του, που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΓοΝ, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.